Procedury funkcjonowania placówki w czasie epidemii - wariant B i C (nauczanie hybrydowe - forma mieszana; nauczanie zdalne)

Procedury funkcjonowania Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Przedszkola
w Kamieńskich Młynach w czasie epidemii

wariant B (nauczanie hybrydowe – forma mieszana)
wariant C (nauczanie zdalne)

Spis treści

Podstawy prawne
§ 1 Postanowienia ogólne 
§ 2 Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania 
§ 3 Informacja o sposobie i trybie realizacji lekcji 
§ 4 Informacja o wykorzystywanych materiałach edukacyjnych 
§ 5 Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach 
§ 6 Monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności 
§ 7 Konsultacje - współpraca nauczycieli z uczniami i ich rodzicami 
§ 8 Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej oraz raportowania realizacji zadań 
§ 9 Modyfikacja szkolnego zestawu programów nauczania 
§ 10 Zmodyfikowane zasady i sposoby oceniania 
§ 11 Zasady komunikowania się z rodzicami uczniów 
§ 12 Kontakt z osobami trzecimi 
§ 13 Postępowanie w przypadku zaobserwowania u pracownika szkoły objawów chorobowych 
§ 14 Warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnej podczas pracy zdalnej 
§ 15 Inne ustalenia 
§ 16 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Podstawy prawne

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320)

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910)

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327)

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020, poz. 1394)

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 493) z późniejszymi zmianami

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1166) z późniejszymi zmianami

7. Decyzja Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 15.05.2020 r. – tylko dla szkół z oddziałami przedszkolnymi

8. Decyzja Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 17.06.2020 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Celem procedury jest określenie zasad funkcjonowania szkoły w czasie epidemii oraz zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów, ich rodziców oraz pracowników Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Przedszkola w Kamieńskich Młynach podczas prowadzonych w niej zajęć wychowawczych, opiekuńczych, dydaktycznych.
2. Procedura obowiązuje od dnia wprowadzenia organizacji szkoły w wariancie B lub C do odwołania.
3. Zgodnie z wytycznymi MEN dyrektor szkoły zapewnia organizację pracy szkoły w trzech wariantach: A, B lub C.
4. Wariant A – tradycyjna forma kształcenia. W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.
5. Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa). Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej w gminie lub w samej szkole. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.
6. Wariant C – kształcenie zdalne. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas
i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.
7. Od dnia 1 września 2020 r. kształcenie w Niepublicznej Szkole Podstawowej
i Niepublicznym Przedszkolu w Kamieńskich Młynach prowadzone jest w formie tradycyjnej – wariant A.
8. Przejście do nauczania w wariancie B lub C nastąpi po decyzji dyrektora szkoły poprzedzonej działaniami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020, poz. 1394).
9. W wariancie B oddziały lub grupy uczniów realizować będą nauczanie zdalne, pozostali uczniowie uczyć się będą w trybie stacjonarnym. Wspomniane grupy lub oddziały uczniów zostaną wyznaczone w odrębnym harmonogramie, w sytuacji gdy zaistnieje taka konieczność.
10. W wariancie C wszyscy uczniowie zostaną objęci nauczaniem zdalnym.
11. Dyrektor szkoły ustala organizację pracy w taki sposób, aby ograniczyć niebezpieczeństwo zarażenia się wirusem –
w porozumieniu ze służbami sanitarno - epidemiologicznymi.
12. Na terenie szkoły bezwzględnie obowiązują zalecenia służb sanitarno– epidemiologicznych.
13. Postanowienia zawarte w niniejszej procedurze mogą być na bieżąco uzupełniane i korygowane w miarę potrzeb i konieczności zastosowania innych rozwiązań nieujętych w niniejszym dokumencie oraz mogą być zmieniane przez dyrektora szkoły na podstawie aktów prawnych i wytycznych MEN, MZ i GIS opublikowanych po dacie stworzenia niniejszej procedury.

§ 2 Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

1. Nauczyciele pracują zgodnie z tygodniowym planem zajęć, prowadząc lekcje online, przygotowując i przesyłając materiały dla uczniów, a w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy wykonują dodatkowe zadania (np. przygotowanie do lekcji, sprawdzanie prac uczniów, prowadzenie projektów edukacyjnych, samokształcenie, kontakt z uczniami i rodzicami, konsultacje i udzielanie informacji zwrotnej).
2. W przypadku wprowadzenia w życie wariantu B zostanie opracowany harmonogram grup uczniów lub oddziałów realizujących nauczanie zdalne i stacjonarne. Działania te uzależnione będą od decyzji służb sanitarno – epidemiologicznych.
3. W przypadku wprowadzenia w życie wariantu C nauczanie zdalne obowiązuje na wszystkich przedmiotach i wszystkich nauczycieli, którzy zobowiązani są do realizowania na bieżąco podstawy programowej.
4. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do dostosowania realizowanych programów nauczania i rozkładów materiałów do specyfiki nauczania zdalnego.
5. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej pracują z uczniami według wypracowanych w okresie marzec – czerwiec 2020 sposobów i metod komunikacji
z uczniami i ich rodzicami. Mogą w realizacji podstawy programowej wykorzystać rozwiązania wskazane w poniższych punktach.
6. Nauczyciele współorganizujący zobowiązani są do skontaktowania się ze swymi podopiecznymi i ich rodzicami (poczta elektroniczna, telefon) w celu przekazania dla dzieci wskazówek do pracy, zestawów ćwiczeń itp. Na bieżąco towarzyszą uczniowi
i jego rodzicom w nauczaniu na odległość, wspierają ucznia.
7. Nauczyciele wychowania fizycznego zobowiązani są do opracowania zestawu bezpiecznych ćwiczeń fizycznych dla uczniów, możliwych do wykonania w warunkach domowych; zasad bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem koronawirusem. Ćwiczenia powinny wspierać higienę pracy umysłowej uczniów i stanowić element kształcenia naprzemiennego (z użyciem ekranu komputera
i bez jego użycia). Materiały te nauczyciele wychowania fizycznego przesyłają do wychowawców lub uczniów zgodnie
z zasadami nauczania na odległość. Można dla uczniów wskazać ciekawą stronę internetową, obejrzenie filmu, meczu itp.
8. Nauczyciele bibliotekarze mogą przekazać wychowawcom oddziałów informacje o ciekawych lekturach, ćwiczeniach związanych
z lekturami, książkach audio, itp. Wychowawcy przekazują te informacje uczniom. Nauczyciele bibliotekarze dostępni są dla uczniów zgodnie z ustalonymi godzinami pracy w sposób stacjonarny lub zdalny (w zależności od decyzji służb sanitarnych).
9. Wychowawcy świetlicy przekazują zestawy ciekawych ćwiczeń relaksacyjnych, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania, propozycji zabaw manualnych
i plastycznych itp. Wychowawcy przekazują te informacje uczniom.
10. Logopeda przekazuje rodzicom uczniów materiały dotyczące doskonalenia sprawności artykulacyjnej uczniów w zależności od ich potrzeb. Dyrektor może zlecić logopedzie wykonanie innych zadań. Logopeda dostępny jest dla uczniów i ich rodziców zgodnie
z ustalonymi godzinami pracy w sposób stacjonarny lub zdalny (w zależności od decyzji służb sanitarnych).
11. Nauczyciele ustalają temat lekcji zgodny z realizowanym rozkładem materiału, podają ten temat w materiałach przesyłanych uczniom. Podczas realizacji tematów należy zwrócić uwagę na dostosowanie formy pracy i wymagań do specyfiki nauczania zdalnego.
12. Nauczyciele odnotowują frekwencję uczniów na lekcjach w konsultacji z wychowawcami oddziałów. Frekwencję nauczyciel ma obowiązek wpisać do dziennika niezwłocznie.
13. Nauczyciel może opracować i przesyłać materiały dla uczniów z domu lub skorzystać ze sprzętu komputerowego w szkole.
14. W przypadku gdy nauczyciel nie dysponuje odpowiednim sprzętem komputerowym, łączem internetowym lub nie posiada warunków do realizacji takiego nauczania w warunkach domowych powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie dyrektora szkoły. W takiej sytuacji dyrektor szkoły w miarę możliwości zapewni nauczycielowi sprzęt służbowy lub umożliwi skorzystanie ze sprzętu znajdującego się w budynku szkoły.
15. Jeżeli ktoś z uczniów ma problemy z dostępem do materiałów do zdalnego nauczania, to wychowawca oddziału zobowiązany jest do przekazania do sekretariatu szkoły stosownej informacji oraz przekazania rodzicom ucznia informacji, że możliwe jest pobranie ze szkoły materiałów w formie papierowej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ich odbioru.
16. Wszelkie informacje dotyczące zdalnego nauczania będą publikowane na stronie internetowej szkoły i przesyłane na adresy ich poczty elektronicznej. Nauczyciele zobowiązani są do systematycznego zapoznawania się z wiadomościami.

§ 3 Informacja o sposobie i trybie realizacji lekcji

1. Nauczanie zdalne jest prowadzone w następujący sposób: nauczyciele od dnia wdrożenia w życie wariantu B lub C organizacji pracy szkoły w dniu, w którym mają lekcje i o wyznaczonych godzinach przesyłają uczniom materiały dotyczące zajęć.
2. Materiały nauczyciele opracowują w ogólnodostępnym edytorze tekstu. Mogą one zawierać różne elementy np. linki, ćwiczenia, karty pracy. W materiale może być również informacja o nauczaniu za pomocą komunikatorów i platform edukacyjnych,
w szczególności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. W materiale powinien być umieszczony adres poczty elektronicznej nauczyciela, pod który uczniowie odeślą wykonane przez siebie zadania.
3. Materiały tworzone przez nauczycieli i przesyłane uczniom powinny być zapisane w powszechnie dostępnych rozszerzeniach (.doc, .docx, PowerPoint). Nie dopuszcza się stosowania innych, nieznanych powszechnie rozszerzeń, ponieważ nie wszyscy uczniowie będą mogli pracować z tymi materiałami.
4. Nauczyciele archiwizują we własnym zakresie materiały związane z lekcją (w tym w szczególności: jej temat, treści z podstawy programowej, informacje o frekwencji uczniów), prace nadesłane przez uczniów. Są to elementy dokumentacji przebiegu nauczania.
5. Dyrektor zobowiązuje nauczycieli do przeprowadzenia w tygodniu minimalnej następującej ilości lekcji on-line, przy wykorzystaniu platform i komunikatorów np. Platformy e-podręczniki, Zoom, Messenger:
- przedmioty realizowane w wymiarze 5 godzin tygodniowo – 3 godziny,
- przedmioty realizowane w wymiarze 4 – 3 godzin tygodniowo – 2 godziny,
- przedmioty realizowane w wymiarze 2 - 1 godziny tygodniowo – 1 godzina.
6. Nauczyciele zobowiązani są do racjonalnego zadawania zadań, aby nie okazało się, że każdego dnia uczeń ma do wykonania samodzielnie bardzo wiele ćwiczeń.
7. Nauczyciele zobowiązani są do otoczenia szczególną troską uczniów klasy ósmej, którzy przygotowują się do egzaminu. Zobowiązuję nauczycieli do pracy z tym uczniami z wykorzystaniem materiałów publikowanych na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
8. Nauczyciel zobowiązany jest do dostosowania metod i form pracy dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych wynikających z zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach. Dostosować należy zarówno zakres, objętość przekazywanych materiałów oraz sposób oceniania postępów ucznia.

§ 4 Informacja o wykorzystywanych materiałach edukacyjnych

1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:
1) z wykorzystaniem:
a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania,
b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
d) innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela;
2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;
4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu –
w przypadku dzieci objętych edukacją przedszkolną, wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjnymi.
2. Dopuszczalne są również inne formy prowadzenia zajęć np. z wykorzystaniem komunikatorów internetowych, mediów społecznościowych, platform edukacyjnych (w szczególności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej). Nauczyciel jest zobowiązany do wysłania uczniom informacji o terminie zajęć jeśli nie pokrywa się godzinami lekcji prowadzonych stacjonarnie.

§ 5 Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach

1. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach uwzględnia w szczególności:
- równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia;
- zróżnicowanie zajęć w każdym dniu;
- możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia;
- łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;
- uwzględnienie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów;
- ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
2. Uczniowie poszczególnych oddziałów pracują zgodnie z tygodniowym planem lekcji.
3. Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Przedszkola
w Kamieńskich Młynach w okresie od rozpoczęcia dla wskazanych oddziałów lub grup uczniów nauczania w wariancie B lub dla wszystkich uczniów w wariancie C do czasu powrotu do nauczania w trybie stacjonarnym ogranicza tygodniowy wymiar godzin wynikający z ramowego planu nauczania z następujących zajęć edukacyjnych:
- oddziały klasy drugiej edukacja wczesnoszkolna: PNP z jednej godziny tygodniowo do zera godzin tygodniowo,
- zawieszeniu ulegają: zajęcia nauczania indywidualnego realizowane u uczniów w domach; zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze; zajęcia rozwijające kreatywność
z wyłączeniem tych godzin, które wchodzą w skład pensum nauczyciela.

§ 6 Monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności

1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów uczniów w nauce zdalnej.
2. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o osiąganych postępach i uzyskiwanych ocenach w trakcie nauczania zdalnego.
3. Monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się w następujący sposób:
a) zadania wykonane przez uczniów będą oceniane przez nauczycieli, a informacje o ocenie z komentarzem nauczyciel zobowiązany jest wysłać na adres poczty elektronicznej, z którego otrzyma wykonane zadanie;
b) nauczyciele przekazują informacje na temat ocen podczas konsultacji i pracy zdalnej z uczniami oraz podczas konsultacji
z rodzicami uczniów.

§ 7 Konsultacje - współpraca nauczycieli z uczniami i ich rodzicami

1. Szkoła w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich rodziców konsultacje z nauczycielami, logopedą.
2. Nauczyciele monitorują pracę swoich uczniów, pozostają w stałym kontakcie z uczniem i jego rodzicami.
3. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu mailowego
i/lub poprzez np. komunikatory społecznościowe.
4. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel, logopeda, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.
5. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom poprzez stronę internetową.
6. Nauczyciel bibliotekarz oraz wychowawca świetlicy zgodnie z obowiązującymi przydziałami we współpracy z wychowawcami udzielają wsparcia.
7. Rodzice i uczniowie mogą zwrócić się do nauczycieli przedmiotów o udzielenie wsparcia, konsultacji i wyjaśnień.
8. Rodzice i uczniowie mogą zwrócić się do wychowawców o udzielenie wsparcia
w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych.
9. Każdy uczeń i jego rodzice mają możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia za pomocą:
a) napisania wiadomości do nauczyciela na adres jego poczty elektronicznej, nauczyciel ma obowiązek odpisać na otrzymaną wiadomość;
b) jeśli nauczyciel przekazał do dyspozycji uczniów i rodziców nr telefonu, konsultacje odbywać się mogą przy wykorzystaniu tej drogi komunikacji;
c) przekazania prośby o kontakt ze strony nauczyciela do wychowawcy oddziału (telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej), nauczyciel ma obowiązek skontaktować się z uczniem lub jego rodzicami telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej;
d) konsultacje odbywać się mogą za pomocą innych ustalonych przez nauczyciela i podanych do wiadomości uczniów kanałów komunikacyjnych, np. komunikatorów internetowych, mediów społecznościowych, platform internetowych;
e) adresy poczty elektronicznej nauczycieli mogą być udostępnione zainteresowanym uczniom/ rodzicom;
f) terminy konsultacji:
- każdy nauczyciel w godzinach przewidzianych do realizacji w tygodniowym planie zajęć pozostaje gotowy do pracy przy komputerze na rzecz uczniów danego oddziału; w tym czasie udziela uczniowi lub jego rodzicowi wyjaśnień dotyczących realizowanych lekcji;
- za pomocą poczty elektronicznej – w terminie i godzinie dowolnej, wygodnej dla rodzica; nauczyciel powinien zająć się sprawą niezwłocznie, najpóźniej w dniu następnym.
10. Nauczyciele prowadzący zajęcia umożliwiają każdemu uczniowi lub rodzicowi możliwość konsultacji. Nauczyciele prowadzą „Wykaz konsultacji dla rodziców i uczniów" z podaniem formy i terminu tych konsultacji zgodnie z wytycznymi:

- Nazwisko i imię nauczyciela
- Konsultacje dla uczniów : termin/godzina, forma
- Konsultacje dla rodziców: termin/godzina, forma

11. Wszelkie problemy związane z konsultacjami rozwiązuje dyrektor szkoły lub wicedyrektor, do których rodzic ma prawo złożyć skargę na kwestie związane z komunikacją. Są one załatwiane bezzwłocznie.

§ 8 Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej oraz raportowania realizacji zadań

1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Inne dokumenty np. notatki służbowe, protokoły mogą być tworzone zdalnie i przesyłane drogą elektroniczną.
3. Dokumenty w wersji papierowej, dostępne wyłącznie na terenie szkoły, zostaną uzupełnione niezwłocznie (najpóźniej w ciągu tygodnia) po powrocie do nauczania stacjonarnego.
4. Potwierdzeniem realizacji zadań przez nauczycieli są:
a) tematy lekcji i innych zajęć wpisane przez nauczycieli do Tabeli 1 – tygodniowego zestawienia realizowanych zajęć i przekazane co piątek do dyrektora szkoły;
b) treści nauczania zawarte w materiałach przekazywanych elektronicznie przez nauczycieli do uczniów poszczególnych oddziałów;
c) treści nauczania zachowane na platformach i portalach edukacyjnych;
d) wykaz konsultacji dla rodziców i uczniów z podaniem formy i terminu tych konsultacji zawarty w Tabeli 2.
e) korespondencja przesyłana pocztą elektroniczną i za pomocą komunikatorów.

§ 9 Modyfikacja szkolnego zestawu programów nauczania

1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, zajęć edukacyjnych przeprowadzają przegląd treści nauczania pod kątem możliwości ich efektywnej realizacji w formie nauczania na odległość.
2. W przypadku, gdy nauczyciel widzi potrzebę modyfikacji programu nauczania, zgłasza taką potrzebę dyrektorowi szkoły. Po konsultacjach z dyrektorem wprowadzane są niezbędne zmiany.
3. Dyrektor zatwierdza zmienione programy nauczania.
4. Nauczyciele, przygotowując informacje na temat treści nauczania, pracują w systemie pracy na odległość.

§ 10 Zmodyfikowane zasady i sposoby oceniania

1. Nauczyciele prowadzą systematyczne ocenianie osiągnięć uczniów, w tym również na bieżąco informują uczniów i ich rodziców
o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.
2. Nauczyciele pracują zdalnie z uczniami zgodnie ze zmodyfikowanym planem lekcji.
3. Nauczyciele, pracując zdalnie z uczniami, korzystają z różnych zasobów do edukacji i pracy zdalnej. Materiały do pracy będą przekazywane na bieżąco przez nauczycieli do wychowawców danych oddziałów, a przez nich dla uczniów.
4. Uczniowie otrzymują oceny bieżące, które zostaną wpisane do dziennika i są podstawą do klasyfikowania. Prace i aktywności uczniów będą oceniane według skali ocen ustalonej w Statucie szkoły.
5. Ocenie podlegają: prace wysłane na adres poczty elektronicznej w formie tekstowej, prezentacji multimedialnej, zdjęciowej, praca na platformie edukacyjnej, inne formy wskazane przez nauczycieli np. testy, prace pisemne.
6. Formy aktywności ucznia, które podlegają ocenie: ćwiczenia i karty pracy, sporządzanie notatek, wypowiedzi pisemne, czytanie lub oglądanie filmów edukacyjnych, wykonywanie prac plastycznych i technicznych, wykonywanie prezentacji multimedialnych, testy, ustne odpowiedzi uczniów, filmy nagrywane przez uczniów, inne formy ustalone przez nauczyciela we współpracy z uczniami.
7. Każdy nauczyciel ustala następujące zasady:
- treść i zakres prac uczniów;
- co i jak będzie oceniane - kryteria sukcesu;
- termin wykonania zadania;
- w jakiej formie będzie przekazana nauczycielowi informacja zwrotna o wykonanym
zadaniu;
- sposób poprawienia ocen.
8. Ilość nieprzygotowań dopuszczalnych w półroczu:
a) dla przedmiotów, dla których przewidziano 3 - 5 godzin lekcyjnych - nie więcej niż 2 w półroczu - nie dotyczy wychowania fizycznego;
b) dla przedmiotów, dla których przewidziano 1 - 2 godziny lekcyjne - nie więcej niż 1 w półroczu;
9. Podstawą zaliczenia przez uczniów uczestnictwa w lekcjach Wychowania do życia w rodzinie jest zapoznawanie się przez nich
z materiałami przekazywanymi przez nauczyciela.
10. Ocena zachowania ucznia będzie dokonana na podstawie jego rzetelnego i systematycznego wykonywania prac, zadań
i aktywności.

§ 11 Zasady komunikowania się z rodzicami uczniów

1. Nauczyciele zobowiązani są do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami.
2. Szkoła posiada wypracowane sposoby szybkiej i skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt
z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość, w tym wykorzystanie telefonu, poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych.
3. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem następujących narzędzi: poczty elektronicznej, telefonów komórkowych i stacjonarnych, komunikatorów internetowych.

§ 12 Kontakt z osobami trzecimi

1. Bezpośredni kontakt z osobami trzecimi należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
2. Osoby trzecie wchodzące na teren szkoły oczekują w wyznaczonej bezpiecznej strefie na pracownika, który zajmie się ich sprawą.
3. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią, pracownik szkoły powinien zachować odległość od tej osoby co najmniej 2 m, a także zobowiązany jest do stosowania maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi.
4. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.

§ 13 Postępowanie w przypadku zaobserwowania u pracownika szkoły objawów chorobowych

1. Do szkoły mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
3. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym doraźnie miejscu, zapewniającym minimum 2 metry odległości od innych osób. Pomieszczenie wyposażone jest w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły.
4. Po każdym użyciu pomieszczenia przez pracownika szkoły, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie zostanie zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.
5. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19 powinien niezwłocznie udać się do izolatki, informując jednocześnie o tym dyrektora szkoły. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela, przed udaniem się do izolatki, powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki uczniom.
6. O wystąpieniu objawów chorobowych powiadomiona zostanie właściwa stacja sanitarno-epidemiologiczna, w celu ustalenia dalszego postępowania.
7. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie poddany zostanie gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekowane zostaną powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). W szkole zostaną zastosowane indywidualne zalecenia wydane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
9. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły stosowane będą zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, w tym ustalona będzie lista osób przebywających w tym samym czasie w częściach budynku szkoły,
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zastosowane zostaną zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszące się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
10. W przypadku wszelkich wątpliwości dyrektor szkoły będzie się zwracał do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

§ 14 Warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnej podczas pracy zdalnej

1. Każdy pracownik szkoły korzystający ze służbowego sprzętu zobowiązany jest do jego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Za sprzęt komputerowy przyjmuje się: komputery stacjonarne, monitory, drukarki, skanery, ksera, laptopy, służbowe tablety.
2. Pracownik jest zobowiązany zgłosić dyrektorowi szkoły zagubienie, utratę lub zniszczenie powierzonego mu sprzętu.
3. Samowolne instalowanie, otwieranie, demontaż sprzętu, instalowanie dodatkowych urządzeń (np. twardych dysków, pamięci) lub podłączanie jakichkolwiek niezatwierdzonych urządzeń do systemu informatycznego jest zabronione.
4. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy pracownik szkoły zobowiązany jest wylogować się z systemu, programu.
5. Po zakończeniu pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest do zabezpieczenia stanowiska pracy, w szczególności wszelkich nośników danych.
6. Pracownik jest zobowiązany do usuwania plików z nośników/dysków, do których mają dostęp inni użytkownicy nieupoważnieni do dostępu do takich plików.
7. Pracownicy szkoły użytkujący służbowe komputery przenośne, na których znajdują się dane osobowe lub z dostępem do danych osobowych przez Internet, zobowiązani są do stosowania zasad bezpieczeństwa określonych w polityce ochrony danych osobowych.
8. W trakcie nauczania zdalnego, w sytuacji, gdy nauczyciele korzystają ze swojego prywatnego sprzętu komputerowego, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych uczniów, rodziców, innych nauczycieli oraz pracowników szkoły, które gromadzą i są zobowiązani do przestrzegania procedur określonych w polityce ochrony danych osobowych.
9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt komputerowy.
10. Każdy nauczyciel i każdy uczeń – zwany dalej użytkownikiem (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów, poczty elektronicznej) musi posiadać swój własny indywidualny identyfikator (login) do logowania się.
11. Tworzenie kont użytkowników wraz z uprawnieniami (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów,
w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) odbywa się na polecenie nauczyciela uczącego i powinno opierać się na zasadzie pseudonimizacji (używanie np. inicjałów zamiast pełnego imienia i nazwiska).
12. Każdy użytkownik musi posiadać indywidualny identyfikator. Zabronione jest umożliwianie innym osobom pracy na koncie innego użytkownika.
13. Zabrania się pracy wielu użytkowników na wspólnym koncie.
14. Użytkownik (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) rozpoczyna pracę z użyciem identyfikatora i hasła.
15. Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia nauczyciela o próbach logowania się do systemu osoby nieupoważnionej, jeśli system to sygnalizuje.
16. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, użytkownik zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu lub wylogować się z systemu.
17. Hasła powinny składać się z co najmniej 8 znaków. Hasła powinny zawierać duże litery + małe litery + cyfry + znaki specjalne. Hasła nie mogą być łatwe do odgadnięcia. Nie powinny być powszechnie używanymi słowami. W szczególności nie należy jako haseł wykorzystywać: dat, imion i nazwisk osób bliskich, imion zwierząt, popularnych dat, popularnych słów, typowych zestawów.
18. Hasła nie powinny być ujawnianie innym osobom.
19. W przypadku ujawnienia hasła – należy natychmiast je zmienić.
20. Jeżeli system nie wymusza zmiany haseł, użytkownik zobowiązany jest do samodzielnej zmiany hasła.
21. Użytkownik systemu w trakcie pracy w aplikacji może zmienić swoje hasło.
22. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania hasła w poufności, nawet po utracie przez nie ważności.
23. Zabrania się stosowania tego samego hasła jako zabezpieczenia w dostępie do różnych systemów.
24. W trakcie nauczania zdalnego nauczyciel powinien stale przypominać uczniom o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci, szczególną uwagę zwracając na uczniów kl. I-III oraz uczniów z orzeczeniami i opiniami.
25. Zabrania się zgrywania na dysk twardy komputera służbowego oraz uruchamia jakichkolwiek programów nielegalnych oraz plików pobranych z niewiadomego źródła.
26. Zabrania się korzystania ze stron, na których prezentowane są informacje o charakterze przestępczym, pornograficznym, innym zakazanym przez prawo.
27. Nie należy w opcjach przeglądarki internetowej włączać opcji autouzupełniania formularzy i zapamiętywania haseł.
28. W przypadku korzystania z szyfrowanego połączenia przez przeglądarkę, należy zwracać uwagę na pojawienie się odpowiedniej ikonki (kłódka) oraz adresu www rozpoczynającego się frazą "https:". Dla pewności należy „kliknąć" na ikonkę kłódki i sprawdzić, czy właścicielem certyfikatu jest wiarygodny właściciel.
29. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku podejrzanego żądania lub prośby zalogowania się na stronę (np. na stronę banku, portalu społecznościowego, e-sklepu, poczty mailowej) lub podania naszych loginów i haseł, PIN-ów, numerów kart płatniczych. Szczególnie tyczy się to żądania podania takich informacji przez rzekomy bank.
30. Nauczyciele oraz pracownicy szkoły powinni korzystać ze służbowej poczty mailowej.
31. W przypadku przesyłania danych osobowych należy wysyłać pliki zaszyfrowane/spakowane (np. programem 7 zip, winzipem, winrarem) i zabezpieczone hasłem. Hasło powinno być przesłane do odbiorcy telefonicznie, w innej wiadomości elektronicznej lub za pomocą SMS.
32. W przypadku zabezpieczenia plików hasłem, obowiązuje minimum 8 znaków: duże i małe litery, cyfry, znaki specjalne.
33. Użytkownicy powinni zwracać szczególną uwagę na poprawność adresu odbiorcy dokumentu.
34. Zaleca się, aby użytkownik podczas przesyłania danych osobowych mailem zawarł w treści prośbę o potwierdzenie otrzymania
i zapoznania się z informacją przez adresata.
35. Nie należy otwierać załączników od nieznanych nadawców typu .zip, .xlsm, .pdf, .exe.
36. Użytkownicy powinni okresowo kasować niepotrzebne maile.
37. Poczta służbowa jest przeznaczona wyłącznie do wykonywania obowiązków służbowych.
38. Użytkownicy mają prawo korzystać z poczty mailowej prywatnej tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy nie ma możliwości korzystania
z poczty służbowej.
39. Użytkownicy nie mają prawa korzystać z maila w celu rozpowszechniania treści prawnie zabronionych.

§ 15 Inne ustalenia

1. Na stronie internetowej szkoły zostały wskazane źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć. Nauczyciel wskazuje je również w każdym materiale dotyczącym lekcji.
2. Nauczyciele zobowiązani są na bieżąco śledzić aktualności i komunikaty na stronie MEN oraz CKE, a także Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Ponadto nauczycieli zobowiązuje się do odczytywania komunikatów przekazywanych za pomocą strony internetowej lub na e-mail.
3. Nauczyciele zobowiązani są do przekazywania do wychowawców, dyrektora szkoły wszelkich uwag i pytań dotyczących nauczania zdalnego. Dyrekcja szkoły postara się jak najszybciej rozwiązać ewentualne problemy.
4. Nauczyciele zostaną przeszkoleni przez dyrektora szkoły w zakresie ponownego wdrożenia nauczania zdalnego.
5. Pracownicy administracji i obsługi w czasie specjalnego zebrania zostaną przeszkoleni przez dyrektora szkoły w zakresie ponownego wdrożenia nauczania zdalnego.
6. Rodzice zostaną zapoznani z zasadami prowadzenia nauczania zdalnego w formie elektronicznej: wiadomości przesyłane na adresy poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny.
7. Niniejszy dokument dostępny jest na bieżąco na szkolnej stronie internetowej.

§ 16 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO") (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.) pragniemy poinformować, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole i Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kamieńskich Młynach reprezentowana przez Dyrektora Szkół z siedzibą Kamieńskie Młyny, ul. Szkolna 10, 42-287 Lubsza, tel.: 34 357 97 63, e-mail: szkolamlyny@interia.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz pracy w okresie epidemii COVID-19 na podstawie obowiązujących przepisów pracy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO.
3. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie umowy zawartej
z Administratorem danych lub na podstawie przepisów prawa, w szczególności Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Lublińcu.
4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji celu określonego w pkt. 3. Następnie przechowywane będą w celach archiwalnych, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
5. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa w szczególności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz pracy w okresie epidemii COVID-19.