Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii - wariant A (nauczanie stacjonarne)

Procedury funkcjonowania Niepublicznego Przedszkola i Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Kamieńskich Młynach w czasie epidemii od dnia 1 września 2020 r.

wariant A (nauczanie prowadzone w trybie stacjonarnym)

Spis treści

Podstawy prawne 
§ 1 Postanowienia ogólne 
§ 2 Organizacja zajęć w szkole (ogólne zasady higieny i postępowania) 
§ 3 Zasady dotyczące przyprowadzania i odbioru dzieci 
§ 4 Sposób organizowania zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych 
§ 5 Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej 
§ 6 Zasady korzystania z biblioteki szkolnej 
§ 7 Postępowanie w przypadku zaobserwowania u ucznia lub pracownika szkoły objawów chorobowych 
§ 8 Kontakt z osobami trzecimi 
§ 9 Zalecenia obowiązujące w przypadku ustanowienia strefy czerwonej lub żółtej 
§ 10 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Podstawy prawne

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320)

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910)

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327)

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020, poz. 1394)

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 493) z późniejszymi zmianami

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1166) z późniejszymi zmianami

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

11. Decyzja Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 15.05.2020 r. – tylko dla szkół z oddziałami przedszkolnymi

12. Decyzja Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 17.06.2020 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Celem procedury jest określenie zasad funkcjonowania szkoły w czasie epidemii oraz zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów, ich rodziców oraz pracowników Niepublicznego Przedszkola i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńskich Młynach podczas prowadzonych w niej zajęć wychowawczych, opiekuńczych, dydaktycznych.
2. Zgodnie z wytycznymi MEN dyrektor szkoły zapewnia organizację pracy szkoły w trzech wariantach:
• tradycyjna forma kształcenia (A),
• mieszana forma kształcenia- hybrydowa (B),
• zdalne kształcenie (C).
3. Wariant A – tradycyjna forma kształcenia. W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkoły. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.
4. Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa). Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia oddziału, etapu edukacyjnego lub całej placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej w gminie lub w samej szkole. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego
i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.
5. Wariant C – kształcenie zdalne. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas
i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
6. Od 1 września 2020 r. kształcenie w Niepublicznym Przedszkolu i Niepublicznej Szkole Podstawowej w Kamieńskich Młynach prowadzone jest w formie tradycyjnej – wariant A.
7. Postanowienia zawarte w niniejszej procedurze mogą być na bieżąco uzupełniane i korygowane w miarę potrzeb i konieczności zastosowania innych rozwiązań nieujętych w niniejszym dokumencie oraz mogą być zmieniane przez dyrektora szkoły na podstawie aktów prawnych i wytycznych MEN, MZ i GIS opublikowanych po dacie stworzenia niniejszej procedury.
8. Procedura wchodzi w życie od 1 września 2020 r.

§ 2 Organizacja zajęć w szkole (ogólne zasady higieny i postępowania)

1. Zarządzeniem dyrektora szkoły nauczyciele zostaną zapoznani z zasadami zachowania bezpieczeństwa – Procedury funkcjonowania Niepublicznego Przedszkola i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńskich Młynach w czasie epidemii od dnia
1 września 2020 r.
• wariant A – nauczanie prowadzone w trybie stacjonarnym
oraz Procedury funkcjonowania Niepublicznego Przedszkola i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńskich Młynach w czasie epidemii
• wariant B – nauczanie hybrydowe (forma mieszana)
• wariant C – nauczanie zdalne
2. Pracownicy obsługi zostaną zapoznani przez dyrektora szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego z zasadami zachowania bezpieczeństwa.
3. Uczniowie zostaną przeszkoleni przez wychowawców oddziałów z zasad zachowania bezpieczeństwa podczas spotkań inaugurujących rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w dniu 1 września 2020 r. Zasady te będą na bieżąco przypominane uczniom przez nauczycieli uczących w danym oddziale oraz pełniących dyżury podczas przerw.
4. Rodzice zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa poprzez przeczytanie niniejszego dokumentu. Zostanie on zamieszczony na szkolnej stronie internetowej.
5. Szkoła posiada wypracowane sposoby szybkiej i skutecznej komunikacji z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość, w tym wykorzystanie telefonu, poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych.
6. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz przypominanie uczniom o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.
7. Uczniowie i pracownicy szkoły regularnie myją ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Uczniom o tym obowiązku przypominać będą nauczyciele.
8. Dezynfekcja/ mycie rąk odbywa się przy: wejściu i wyjściu ze szkoły, wejściu i wyjściu
z bloku sportowego, wejściu i wyjściu z toalety.
9. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach lekcyjnych, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, są z tych sal usunięte.
10. Dyrektor i wicedyrektor prowadzą monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania
w czystości sal, w których prowadzone są lekcje i zajęcia pozalekcyjne, pomieszczeń sanitarno- higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach
i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. Monitoringiem objęte są również: przestrzeganie zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
11. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem i dezynfekowane po każdym dniu zajęć.
12. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach
z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
13. Należy na bieżąco utrzymywać czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcja lub czyszczenie z użyciem detergentu.
14. Sale lekcyjne oraz części wspólne (korytarze) są często wietrzone, w czasie przerw,
a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
15. Uczniowie korzystają z własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce w sali lekcyjnej.
16. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
17. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów np. maskotek, zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach zadaniem nauczyciela będzie dopilnowanie, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym.
18. Oddziały korzystają w szatni z wyznaczonych szafek.
19. Kontakty pracowników obsługi z uczniami i nauczycielami zostaną ograniczone do niezbędnego minimum.
20. Szkoła wyposażona jest w termometr bezdotykowy, który dezynfekowany jest po użyciu w danej grupie lub każdorazowo po użyciu wobec osoby wykazującej objawy chorobowe.
21. Organizacja pracy i jej koordynacja podporządkowana będzie konieczności zachowania dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.
22. Realizację powyższego zadania zapewnią:
a) różne wejścia do budynku szkoły przypisane dla uczniów poszczególnych oddziałów,
b) odbywanie lekcji w salach przypisanych dla danego oddziału,
c) nadzór nauczycieli i innych pracowników szkoły nad uczniami, który ma zapewnić w miarę możliwości zachowanie między nimi dystansu społecznego, regularne mycie i dezynfekowanie rąk, przypominanie o niedotykaniu twarzy.

§ 3 Zasady dotyczące przyprowadzania i odbioru dzieci

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
4. Przy wejściach do budynku szkoły umieszczone są informacje o obowiązku dezynfekowania rąk, instrukcje użycia środka dezynfekującego, inne informacje dotyczące zagrożenia COVID-19, numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno– epidemiologicznej.
5. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły muszą dezynfekować ręce.
6. Opiekunowie odprowadzający dzieci z oddziału przedszkolnego i oddziałów pierwszych nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły.
7. Opiekunowie nie wchodzą do korytarzy szatni. Dzieci wchodzą do korytarzy i boksów szatni samodzielnie, pod opieką dyżurujących nauczycieli i w razie potrzeby personelu obsługi. Ze względu na zagrożenie epidemiczne dzieci powinny być przekazane/odbierane w maksymalnie krótkim czasie i bez zbędnego przebywania w pomieszczeniach wspólnych budynku szkoły.
8. Uczniowie w szatni pozostają pod opieką nauczycieli dyżurujących. Po zakończonych lekcjach nauczyciele sprowadzają uczniów do szatni i dbają o zachowanie dystansu społecznego miedzy uczniami oraz bezpieczne opuszczenie budynku przez wszystkich uczniów.
9. Przebywanie na terenie szkoły osób z zewnątrz będzie ograniczone do niezbędnego minimum. Osoby te obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
10. Do szkoły wejść mogą tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
11. Osoby takie wchodzą do szkoły wejściem głównym i pozostają w wyznaczonej strefie, gdzie wyznaczony pracownik zajmie się ich sprawą. Na terenie placówki nie mogą przebywać osoby nieupoważnione.

§ 4 Sposób organizowania zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

1. Lekcje i zajęcia pozalekcyjne odbywają się w poszczególnych oddziałach zgodnie z planem.
2. Uczniowie poszczególnych oddziałów odbywają kolejne lekcje w jednym pomieszczeniu - swoich, wyznaczonych salach. Uczniowie przechodzą jedynie na zajęcia wychowania fizycznego, do pracowni informatycznej i biblioteki.
3. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne uczniowie poszczególnych oddziałów spędzają przerwy w wyznaczonych strefach lub salach pod opieką dyżurujących nauczycieli.
4. Wychowawcy oddziałów przekazują uczniom informacje o wyznaczonych salach lekcyjnych, miejscach spędzania przerw, zasadach korzystania z biblioteki i świetlicy szkolnej.
5. Nauczyciele sprawujący dyżury dbają o to, aby uczniowie nie przemieszczali się bez potrzeby poza wyznaczone strefy przebywania podczas przerw.
6. Zajęcia pozalekcyjne odbywają się w salach wyznaczonych do ich przeprowadzania, zgodnie z ustalonym planem.
7. Na terenie szkoły uczniowie i nauczyciele nie mają obowiązku zasłaniania ust i nosa, ani noszenia rękawiczek – zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli jednak jest to wskazane. Zaleca się, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia, szczególnie w czasie przerw i zawsze w czasie przemieszczania się po szkole uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
8. Nauczyciel w klasach 0-3 organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min (zgodnie z harmonogramem).
9. Uczniowie w miarę możliwości będą przebywać na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
10. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ograniczone do absolutnego minimum będą ćwiczenia i gry kontaktowe.
11. Zastępstwa odbywają się w salach lekcyjnych danych oddziałów.

§ 5 Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej

1. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Każdy uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce przed wejściem do świetlicy szkolnej oraz po powrocie z toalety za pomocą środka dezynfekującego lub wody i mydła.
3. Środki do dezynfekcji rąk zostaną rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
4. Świetlica szkolna wietrzona jest jak najczęściej w trakcie przebywania dzieci w świetlicy oraz przed przyjęciem wychowanków.
5. Uczniowie wchodzący i przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązani są do zachowania bezpiecznego dystansu społecznego.
6. Obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia do świetlicy szkolnej zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
7. Uczeń posiada własne przybory szkolne i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku w świetlicy szkolnej lub w tornistrze.
8. W świetlicy uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
9. Zajęcia świetlicowe odbywają się pomieszczeniach świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
10. Zastępstwa realizowane przez nauczycieli- wychowawców świetlicy odbywają się w salach lekcyjnych danych oddziałów.
11. W świetlicy obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych dotykowych urządzeń multimedialnych.
12. Podczas realizacji zajęć, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

§ 6 Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

1. W bibliotece szkolnej może przebywać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
w izolacji w warunkach domowych.
2. Przy wejściu do biblioteki zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.
3. Zgodnie z obowiązującymi zasadami uczniowie zachowują dystans społeczny na bezpieczną odległość.
4. Wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma podlegają dwudniowej kwarantannie.
5. Przyjęte książki zostają odłożone na wydzielone półki. Odizolowane egzemplarze są oznaczone datą zwrotu i wyłączone
z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie włącza się je ponownie do użytkowania (dostęp do tego miejsca mają tylko uprawnione osoby – pracownicy biblioteki).
6. Pomieszczenia biblioteczne są systematycznie wietrzone.
7. Powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty będą regularnie czyszczone
i dezynfekowane.

§ 7 Postępowanie w przypadku zaobserwowania u ucznia lub pracownika szkoły objawów chorobowych

1. Do szkoły mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
3. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, zastosowane są rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.
4. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu zapewniającym minimum 2 metry odległości od innych osób. Pomieszczenie wyposażone jest w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły.
5. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia zostaną niezwłocznie telefonicznie poinformowani o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
6. Odizolowany uczeń pozostawać będzie pod opieką pielęgniarki szkolnej lub innego wyznaczonego pracownika szkoły lub nauczyciela.
7. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika szkoły, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie zostanie zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.
8. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio dziecka należy upewnić się, że nie będzie miało ono kontaktu z innymi dziećmi, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły.
9. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora lub wicedyrektora oraz służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19.
10. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19 powinien niezwłocznie udać się do izolatki, informując jednocześnie o tym dyrektora lub wicedyrektora szkoły. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela, przed udaniem się do izolatki, powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki uczniom.
11. O wystąpieniu objawów chorobowych powiadomiona zostanie właściwa stacja sanitarno-epidemiologiczna, w celu ustalenia dalszego postępowania.
12. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
13. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie poddany zostanie gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekowane zostaną powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). W szkole zostaną zastosowane indywidualne zalecenia wydane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
14. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły stosowane będą zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, w tym ustalona będzie lista osób przebywających w tym samym czasie w częściach budynku szkoły,
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zastosowane zostaną zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszące się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
15. W przypadku wszelkich wątpliwości dyrektor szkoły będzie się zwracał do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

§ 8 Kontakt z osobami trzecimi
1. Bezpośredni kontakt z osobami trzecimi należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
2. Osoby trzecie wchodzące na teren szkoły oczekują w wyznaczonym strefie na pracownika, który zajmie się ich sprawą.
3. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią, pracownik szkoły powinien zachować odległość od tej osoby co najmniej 2 m oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi.
4. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.

§ 9 Zalecenia obowiązujące w przypadku ustanowienia strefy czerwonej lub żółtej

1. W przypadku objęcia szkoły strefą czerwoną lub żółtą w organizacji pracy szkoły dodatkowo wprowadzone mogą zostać następujące regulacje:
a) ustalone zostaną różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych oddziałów do szkoły (np. co 5 - 10 minut);
b) ustalone zostaną różne godziny rozpoczynania zajęć dla poszczególnych oddziałów (np. co godzinę);
c) ograniczone zostanie do minimum przychodzenie i przebywanie w budynku szkoły osób trzecich, w tym w strefach wydzielonych;
d) wprowadzony może zostać obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (np. korytarze, szatnia);
e) wprowadzony może zostać obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (np. pokój nauczycielski, korytarze, szatnia);
f) ustalona może zostać grupa dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych. Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mogą mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie czerwonej i żółtej;
g) w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika obowiązkowo zostanie dokonany pomiar temperatury ciała;
h) jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wyniesie 38° C lub wyżej, rodzice zostaną powiadomieni telefonicznie o tym fakcie
i ustalony zostanie sposób odebrania dziecka ze szkoły. Pracownik szkoły przypomni rodzicowi o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej;
i) jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wyniesie pomiędzy
37,2° C - 37,9 ° C, rodzice zostaną powiadomieni telefonicznie o tym fakcie i ustalony zostanie sposób odebrania dziecka ze szkoły. Pracownik szkoły przypomni rodzicowi o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej;
j) wprowadzony zostanie zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych;
k) zajęcia wychowania fizycznego w miarę możliwości organizowane będą na świeżym powietrzu, w otwartej przestrzeni terenu szkoły;
l) w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby ich rodzice zostaną poinformowani o możliwości pozostania uczniów w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim). Uczniowie ci (w porozumieniu z ich rodzicami) będą mieli organizowane nauczanie zdalne.

§ 10 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO") (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.) pragniemy poinformować, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole i Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kamieńskich Młynach reprezentowana przez Dyrektora Szkół z siedzibą Kamieńskie Młyny, ul. Szkolna 10, 42-287 Lubsza, tel.: 34 357 97 63, e-mail: szkolamlyny@interia.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz pracy w okresie epidemii COVID-19 na podstawie obowiązujących przepisów pracy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO.
3. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie umowy zawartej
z Administratorem danych lub na podstawie przepisów prawa, w szczególności Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Lublińcu.
4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji celu określonego w pkt. 3. Następnie przechowywane będą w celach archiwalnych, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
5. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa w szczególności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz pracy w okresie epidemii COVID-19.