Klauzula informacyjna dla osób wchodzących na teren placówki

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla osób wchodzących na teren placówki

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RORO) informuję Panią/Pana, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kamieńskich Młynach i Niepubliczne Przedszkole w Kamieńskich Młynach, położone przy ul. Szkolnej 10 Kamieńskie Młyny, 42-287 Lubsza reprezentowane przez dyrektora.

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Kamieńskich Młynach i Niepublicznym Przedszkolu w Kamieńskich Młynach pełni mgr Zenon Kubat .

Kontakt z Inspektorem możliwy jest na adres skrzynki elektronicznej: zkido@onet.pl lub listownie na adres jednostki.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, nr telefonu lub adresu email w celu wizyty w naszej placówce oraz jest art. 6. ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;) w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w  sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz art. 6. ust. 1 lit d RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;) w związku
z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych .

4. Celem przetwarzania danych jest zachowanie procedur bezpieczeństwa na terenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Kamieńskich Młynach i Niepublicznym Przedszkolu w Kamieńskich Młynach i możliwość poinformowania petenta w przypadku wystąpienia ewentualnego zachorowania na COVID-19 dotyczącego ucznia, nauczyciela czy innej osoby w okresie około 14 dni od wizyty w naszej placówce.

5. Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.  

6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych;

2) prawo wniesienia sprzeciwu;

3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Podanie danych jest konieczne ze względu na zachowanie procedur bezpieczeństwa.  Ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości wejścia na teren naszej placówki.

8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

10. Państwa dane przetwarzane będą przez okres 14 dni od wizyty w naszej placówce.


Dyrektor Szkoły - Barbara Pasieka 

 Kamieńskie Młyny, 1 września 2020r.