Aktualności

Piątek, Kwiecień 24, 2020, 16:24 | Brak komentarzy »Wtorek, Kwiecień 14, 2020, 12:00 | Brak komentarzy »


W dniu 9 kwietnia Kancelaria premiera RP oficjalnie poinformowała, że terminy egzaminów: ósmoklasisty i maturalnego zostały przełożone na czerwiec. Dokładne daty zostaną ogłoszone minimum na 3 tygodnie przed planowanym terminem.

Więcej informacji pod linkiem:
W związku z przedłużeniem nauki zdalnej w szkołach i placówkach i przesunięciu terminu egzaminów, zmienione zostały przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji czy zadań dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowskipodpisał dziś rozporządzenie w tej sprawie.

Szczegóły w komunikacie:
https://bit.ly/2VbR7WA
i pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-i-rekrutacji--nowe-rozwiazaniafbclid=IwAR3zZLV2E70f3RJypyTjUsclDcrWKuGhD6l_jJmbcBQ6PcQDSdGD1CB9A

Wtorek, Kwiecień 14, 2020, 11:59 | Brak komentarzy »

W dniu 9 kwietnia 2020 r. Premier Mateusz Morawiecki podczas wspólnej konferencji z szefami resortów Ministerstwo Zdrowia Łukasz Szumowski i Ministerstwo Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski ogłosili informacje o wydłużeniu obostrzeń w walce z koronawirusem.

I tak:


SZKOŁY I UCZELNIE

Ograniczenie dotyczy: zajęć w szkołach i na uczelniach

Zalecenia: Wszystkie szkoły i uczelnie w Polsce są zamknięte. Lekcje i zajęcia nie odbywają się stacjonarnie, a przez Internet za pomocą platform e-learningowych. Lekcje na odległość prowadzone są według określonych zasad. Nauczyciele i uczniowie na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje mogą znaleźć materiały dydaktyczne zgodne z aktualną podstawą programową.

Obowiązuje do: 26 kwietnia 2020 r.

Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego. 

WAŻNE! EGZAMINY ÓSMOKLASISTY I MATURALNY NAJWCZEŚNIEJ W CZERWCU.

Konkretna data zostanie podana co najmniej 3 tygodnie przed egzaminem.

ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA

Ograniczenie dotyczy: działalności żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli.

Zalecenia: Działalność żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli jest zawieszona. Kwestia ponoszenie opłat przez rodziców w czasie ich zawieszenia, powinna zostać uregulowana w statucie żłobka, jak również w umowie z rodzicami.

Obowiązuje do: 26 kwietnia 2020 r. 

Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

 

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia?fbclid=IwAR1PLQ9t8lf15u-xFu1eKCn8VLNiMt5xSCkrWq6Tb36qDV706LXKNDs-WlY


Wtorek, Kwiecień 7, 2020, 15:55 | Brak komentarzy »

Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 poz. 2245 ze zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512 ze zm.)
6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacja oraz sposób przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. nr 13, poz. 125 ze zm.)
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.)

Rekrutacja do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych:

  • czteroletnie liceum ogólnokształcące,
  • pięcioletnie technikum,
  • trzyletnia branżowa szkoła I stopnia,
  • dwuletnia branżowa szkoła II stopnia dla osób posiadających świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej,
  • szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie.


W jaki sposób można dokonać wyboru szkoły i klasy?

1. Wybrać i wskazać preferowane klasy (w trzech szkołach w ramach jednego organu prowadzącego, bez ograniczeń wyboru ilości klas w tych szkołach).

2. Przeanalizować zasady rekrutacji do wybranych klas opublikowane na stronach internetowych szkół (regulaminy i zasady rekrutacji).

3. Ustalić kolejność wg własnych preferencji (np. wg własnych zainteresowań i predyspozycji).

4. Zebrać maksymalną liczbę punktów w procesie rekrutacji.


Ósmoklasista przystępuje w roku szkolnym 2019/2020 do egzaminu w terminach ustalonych przez CKE:

Terminy egzaminów:

język polski - 21 kwietnia 2020 r. (wtorek)

matematyka - 22 kwietnia 2020 r. (środa)

język obcy nowożytny - 23 kwietnia 2020 r. (czwartek)

Terminy dodatkowe:

język polski - 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

matematyka - 2 czerwca 2020 r. (wtorek)

język obcy nowożytny - 3 czerwca 2020 r. (środa)

 

Jak zebrać maksymalną liczbę punktów w procesie rekrutacji?

1. Uzyskać wysokie oceny na świadectwie ukończenia szkoły (ogółem maks. 72 pkt. - maks. po 18 pkt. z j. polskiego, matematyki, dwóch przedmiotów).

Za oceny wyrażone w stopniu:

celującym – przyznaje się po 18 punktów
bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów
dobrym – przyznaje się po 14 punktów
dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów
dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

(w zakresie przedmiotów branych pod uwagę w procesie rekrutacji)

2. Uzyskać wysokie wyniki z egzaminów ósmoklasisty (ogółem maks. 100 pkt.).

Wynik przedstawiony w procentach z:

języka polskiego – mnoży się przez 0,35 (maksymalnie 35 pkt.)
matematyki – mnoży się przez 0,35 (maksymalnie 35 pkt.)
języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3 (maksymalnie 30 pkt.)

3. Uzyskać świadectwo z wyróżnieniem, za które przyznaje się 7 punktów.

4. Udzielać się społecznie, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności:
w formie wolontariatu - za te osiągnięcia przyznaje się 3 punkty.

5. Osiągać miejsca uznane za wysokie w konkursach (maksymalnie 18 punktów).

§ 12 i § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)

Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu:

międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty
krajowym - przyznaje się 3 punkty
wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty
powiatowym - przyznaje się 1 punkt

§ 6 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)

Przeliczanie punktów:

Przeliczanie punktów za świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:

72 pkt+7 pkt+18 pkt+3 pkt+ 100 pkt

Przeliczanie punktów za wyniki z egzaminów ósmoklasisty

35 pkt+35pkt+30pkt+100pkt

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 200.

Uprawnienia laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych:

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej .
W przypadku uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkoły, w której realizowany program wymaga indywidualnych predyspozycji kandydatów, należypamiętać np. o wynikach prób sprawności fizycznej, sprawdzianu predyspozycji językowych, sprawdzianu kompetencji językowych.

Art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu.
Wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty uprawniających laureatów i finalistów tych olimpiad do zwolnienia z egzaminu z danego przedmiotu ogłasza Minister Edukacji Narodowej w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej MEN.
Art. 44 zx ust. 1, art. 44 zzzw Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481)

Uczeń zwolniony z egzaminu będzie miał na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu wpisane słowo – odpowiednio – „zwolniony” lub „zwolniona” oraz maksymalny wynik, tj. „100%” (wynik procentowy) oraz „100” (wynik na skali centylowej).
Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512)

Śląski Kurator Oświaty podał do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określa miejsca uznane za wysokie w tych zawodach.

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/

Art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)


Na stronie RODN "WOM" stworzono Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2020/2021) - WYBIERAM SZKOŁĘ.

Strona jest skierowana do uczniów klas 8 planujących własną edukację w szkołach ponadpodstawowych: liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia oraz do rodziców wspierających ich w wyborze kierunku kształcenia.

https://womczest.edu.pl/wybieram-szkole/


Terminy postępowania rekrutacyjnego:

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-na-terenie-wojewodztwa-slaskiego-w-tym-terminy-skladania-dokumentow/


środa, Kwiecień 1, 2020, 13:37 | Brak komentarzy »